Saturday, November 16, 2013

Nhập danh sách sinh viên, sắp xếp và tìm kiếm


Bài tập Java đơn giản về mảng: nhập danh sách tên các sinh viên, sắp xếp và tìm kiếm.

Code:

import java.util.Scanner;

public class 
Student{
    public static 
void main(String[] args){
        
Scanner nhap = new Scanner(System.in);
      
        
int n;
        
System.out.printf("nhap so luong sinh vien: ");
        
nhap.nextInt();
        
nhap.nextLine();
        
String tensv[] = new String[n];
      
        
System.out.println("nhap ten sinh vien:");
        for(
int i=0ni++){
            
System.out.print("sv " ": ");
            
tensv[i] = nhap.nextLine();
          
        }
      
        
// sap xep
        //String item;
        
for(int i=0n-1i++){
            for(
int j i+1nj++){
                if(
tensv[i].compareTo(tensv[j]) > 0){
                    
String item tensv[i];
                    
tensv[i] = tensv[j];
                    
tensv[j] = item;  
                }
            }
        }

        
System.out.println("danh sach sv sau khi sap xep");
        for(
int i =  0ni++){
            
System.out.println(i++". "tensv[i]);  
        }
      
        
//tim kiem
        
String tim;
        
int k 0;
        
System.out.print("nhap ten sinh vien can tim: ");
        
tim nhap.nextLine();
        for(
int i 0ni++){
            if(
tensv[i].equals(tim)){
                
System.out.println("Tim thay ten sinh vien "+tensv[i]);
                
+= 1;
            }
          
        }
        if(
k==0){
            
System.out.println("khong tim thay!!");
                }
        }
      
}

0 comments:

Post a Comment