Thursday, December 25, 2014

Bộ video hướng dẫn tự học 44 âm trong tiếng Anh

Chào các bạn, phát âm trong tiếng Anh là rất quan trọng. Với bộ video 44 âm IPA này mình mong sẽ giúp được nhiều cho mọi người. Hãy nhấn like và share bài này để mọi người cùng biết các bạn nhé.

• Short vowel (Nguyên âm ngắn)
1. /I / 
https://www.youtube.com/watch?v=o-7IbOD7RFs&feature=youtu.be
2. /ʊ/
https://www.youtube.com/watch?v=Qp-zpUr0JvQ&feature=youtu.be
3. /ʌ /
https://www.youtube.com/watch?v=hATuhkZ_33Y&feature=youtu.be
4. /ɒ /
https://www.youtube.com/watch?v=HSm8TkfcXvo&feature=youtu.be
5. /е /
https://www.youtube.com/watch?v=FTRK7nzhFQc&feature=youtu.be
6. /æ/
https://www.youtube.com/watch?v=azZhdMozQMc&feature=youtu.be
7. /ǝ/
https://www.youtube.com/watch?v=rPLMJnLlLWE&feature=youtu.be


• Long vowel (Nguyên âm dài)
8. /i:/
https://www.youtube.com/watch?v=C60LSRpejZA&feature=youtu.be
9. /ɑ:/
https://www.youtube.com/watch?v=fowHD3__spI&feature=youtu.be
10. /u:/
https://www.youtube.com/watch?v=5yTUF0gUKbo&feature=youtu.be
11. /ɔ:/
https://www.youtube.com/watch?v=-P5Md1r-5T0&feature=youtu.be
12. /ɜ:/
https://www.youtube.com/watch?v=M6mOVl5hHo4&feature=youtu.be

• Diphthong (Nguyên âm đôi)
13. /ɔɪ/
https://www.youtube.com/watch?v=wK-Tposi4Xc&feature=youtu.be
14. / ɪǝ /
https://www.youtube.com/watch?v=h--92CWWB4w&feature=youtu.be
15. /аɪ/
https://www.youtube.com/watch?v=SkEe_K_v-XA&feature=youtu.be
16. /еɪ /
https://www.youtube.com/watch?v=eFi_jKxRpx8&feature=youtu.be
17. /аʊ /
https://www.youtube.com/watch?v=mcpG2fBszbU&feature=youtu.be
18. / ʊǝ /
https://www.youtube.com/watch?v=Pl5wfL3KHRQ&feature=youtu.be
19. / ǝʊ /
https://www.youtube.com/watch?v=NPuVMMiyZbw&feature=youtu.be
20. / еǝ /
https://www.youtube.com/watch?v=L6C2J7ahDCo&feature=youtu.be

• unvoiced consonant (Phụ âm không thanh)
21. p
http://www.youtube.com/watch?v=D7XtA8kYPtc&list=PLTPEew6s_23g6Tm0aBpDbvbgutpFicuko
22. / t /
http://www.youtube.com/watch?v=5BUm55bm9IU&list=PLTPEew6s_23g6Tm0aBpDbvbgutpFicuko
23. / ʧ /
http://www.youtube.com/watch?v=GkGOhcJsHKs&list=PLTPEew6s_23g6Tm0aBpDbvbgutpFicuko
24. / k /
http://www.youtube.com/watch?v=FG6wyrrFD0M&list=PLTPEew6s_23g6Tm0aBpDbvbgutpFicuko
25. / f /
http://www.youtube.com/watch?v=skxFpDOiMv4&list=PLTPEew6s_23g6Tm0aBpDbvbgutpFicuko
26. / s /
http://www.youtube.com/watch?v=hyWf5gEuxlg&list=PLTPEew6s_23g6Tm0aBpDbvbgutpFicuko
27. /θ/
http://www.youtube.com/watch?v=vb5gR14tnzI&list=PLTPEew6s_23g6Tm0aBpDbvbgutpFicuko
28. / ʃ /
http://www.youtube.com/watch?v=DIEuK0qX50M&list=PLTPEew6s_23g6Tm0aBpDbvbgutpFicuko

• voiced consonant (Phụ âm có thanh)
29. b
http://www.youtube.com/watch?v=gQRTF4HaXP0&list=PLTPEew6s_23g6Tm0aBpDbvbgutpFicuko
30. / d /
http://www.youtube.com/watch?v=e4o4IgUfXtM&list=PLTPEew6s_23g6Tm0aBpDbvbgutpFicuko
31. / ʤ /
http://www.youtube.com/watch?v=EFuW11-WJCo&list=PLTPEew6s_23g6Tm0aBpDbvbgutpFicuko
32. / g /
http://www.youtube.com/watch?v=rlpimP3-mZU&list=PLTPEew6s_23g6Tm0aBpDbvbgutpFicuko
33. / v /
http://www.youtube.com/watch?v=8PCSIfYOPqw&list=PLTPEew6s_23g6Tm0aBpDbvbgutpFicuko
34. / z /
http://www.youtube.com/watch?v=Q3W7wX6METU&list=PLTPEew6s_23g6Tm0aBpDbvbgutpFicuko
35. /ð/
http://www.youtube.com/watch?v=BZLTg1YjTxc&list=PLTPEew6s_23g6Tm0aBpDbvbgutpFicuko
36. / ʒ /
http://www.youtube.com/watch?v=95YT_yaLxWM&list=PLTPEew6s_23g6Tm0aBpDbvbgutpFicuko

• Other consonant (Phụ âm khác)
37. /m/
http://www.youtube.com/watch?v=tAZkiq5QRtI&list=PLTPEew6s_23g6Tm0aBpDbvbgutpFicuko
38. /n/
http://www.youtube.com/watch?v=UNnLqh9Vo1Q&list=PLTPEew6s_23g6Tm0aBpDbvbgutpFicuko
39. /ŋ /
http://www.youtube.com/watch?v=2p7pJmK6dQo&list=PLTPEew6s_23g6Tm0aBpDbvbgutpFicuko
40. /h/
http://www.youtube.com/watch?v=9kc6Q4EmHpc&list=PLTPEew6s_23g6Tm0aBpDbvbgutpFicuko
41. / L /
http://www.youtube.com/watch?v=uGjU9-E2aBs&list=PLTPEew6s_23g6Tm0aBpDbvbgutpFicuko
42. / r /
http://www.youtube.com/watch?v=ez4A0JBK6AI&list=PLTPEew6s_23g6Tm0aBpDbvbgutpFicuko
43. / w /
http://www.youtube.com/watch?v=2a0__5S0TP4&list=PLTPEew6s_23g6Tm0aBpDbvbgutpFicuko
44. /J/
http://www.youtube.com/watch?v=8ZJwIAtujuw


Chúc các bạn học tốt!Theo  http://tailieutuhoctienganh.com 

0 comments:

Post a Comment