Wednesday, October 30, 2013

Tính chu vi, diện tích và các góc của tam giác

Một số công thức liên quan tới tam giác

Trước tiên là điều kiện để 3 số là 3 cạnh của tam giác. Chiều dài 3 cạnh phải lớn hơn 0, tổng 2 cạnh bất kỳ luôn lớn hơn cạnh còn lại.


Loại tam giác theo góc:
- Tam giác vuông có 1 góc vuông
- Tam giác tù có 1 góc lơn hơn 90 độ
- Tam giác nhọn có 3 góc nhỏ hơn 90 độ

Theo cạnh:
- Độ dài 3 cạnh bằng nhau là tam giác đều
- Độ dài 2 cạnh bằng nhau là tam giác cân
- Độ dài 3 cạnh khác nhau là tam giác lệch

Tính chu vi và diện tích


Trong hình học, Công thức Heron cho rằng diện tích (S) của một tam giác có độ dài 3 cạnh lần lượt là a, b, và c
S = \sqrt{p\left(p-a\right)\left(p-b\right)\left(p-c\right)}
với p là nửa chu vi của tam giác:
p=\frac{a+b+c}{2}.


Đoạn code trình ngôn ngữ C, nhập vào chiều dài 3 cạnh, xét điều kiện của các loại tam giác và in ra kết quả.

  #include
#include
main()
{
 int a,b,c;
 printf("Nhap vao a:");
 scanf("%d",&a);
 printf("Nhap vao b:");
 scanf("%d",&b);
 printf("Nhap vao c:");
 scanf("%d",&c);
if((a>0)&&(c>0)&&(b>0)&&((a+b>c)||(b+c>a)||(a+c>b)))
 {
  if((a==b)&&(a==c)&&(b==c))
  {
  printf("Day la tam giac deu \n");
  } 
 
  else if((a==b)||(b==c)||(a==c))
  {
  printf("Day la tam giac can\n");
  }
 
  else if((a*a+b*b==c*c)||(b*b+c*c==a*a)||(a*a+c*c==b*b))
  {
  printf("Day la tam giac vuong \n");
  }
 
  else if(((a*a+b*b==c*c)&&(a==b))||((b*b+c*c==a*a)&&(b==c))||((a*a+c*c==b*b))&&(a==c))
  {
  printf("Day la tam giac vuong can \n");
  }
 
  else if(a*a > b*b + c*c || b*b > a*a + c*c || c*c > a*a + b*b)
  {
  printf("Day la tam giac tu \n");
  }
 
 else
  printf("Day la tam giac thuong \n");
 }
else
 {
 printf("Tam giac nhap vao khong hop le.\n");
 }

getch();
}

Mình là người không giỏi toán tẹo nào nên chỉ biết qua vậy thôi, riêng về tam giác thì còn nhiều thứ cần biết nữa.

Các bạn tham khảo: http://toan-hoc.com/bai-3-cac-he-thuc-luong-trong-tam-giac.html


0 comments:

Post a Comment